Privacystatement

Algemeen

Dit privacystatement is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten ("Diensten") die worden aangeboden door de besloten vennootschap Q-music Nederland B.V., statutair gevestigd te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10d ("Qmusic"), en aan haar gelieerde ondernemingen Qmusic. Qmusic is een onderdeel van DPG Media B.V. ("DPG Media"), een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van DPG Media worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van DPG Media in Kobbegem, België. Veel van de persoonsgegevens in beheer van Qmusic worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Qmusic worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In dit statement geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. Qmusic respecteert de privacy van de gebruikers van de Diensten. Qmusic houdt zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving.

Alle gegevens die Qmusic al dan niet via haar website(s) verzamelt, worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. Opslag en doorgifte daarvan wordt door Qmusic zo goed mogelijk beveiligd met afdoende en daartoe gebruikelijke technieken.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je gebruikt maakt van één van de diensten van Qmusic, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Qmusic houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op jou van toepassing is:


Bent je een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van de Qmusic app?

Als je één van onze websites bezoekt of onze app gebruikt verstrek je gegevens aan Qmusic zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Qmusic. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Qmusic worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van je mobiele apparaat of gegevens afgeleid van je IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.


Neemt je deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door Qmusic?

De door jou verstrekte gegevens aan Qmusic zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt Qmusic de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. Qmusic moet jouw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien je een prijswinnaar bent.


Bent je een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Qmusic?

Qmusic gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Qmusic gebruikt jouw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Jouw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.


Solliciteer je bij Qmusic?

Qmusic gebruikt jouw gegevens voor de afhandeling van je sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door jou aan Qmusic verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Qmusic bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daar toestemming voor heeft gegeven worden jouw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treed je in dienst bij Qmusic, dan worden jouw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.


Koopt je een product of dienst via de webshop van Qmusic?

Qmusic gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om jou de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Qmusic gebruikt jouw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar na je laatste aankoop bewaard.


Heb je een Qmusic memberaccount?

Met een Qmusic account (Q-member) kun je eenvoudig op alle digitale diensten van Qmusic inloggen. Hierdoor kun je op een centrale plek jouw voorkeuren en instellingen beheren en hoef je niet meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Als je gebruik maakt van een social media login voor jouw Qmusic-account kan ook de social media partij gegevens over jouw gebruik van de account vastleggen. Op de gegevensverwerking van de betreffende social media partij zijn de privacy voorwaarden van deze partij zelf van toepassing. 

Door middel van het Q-memberaccount heeft Qmusic de mogelijkheid om verschillende diensten en verschillende apparaten te koppelen aan één gebruiker. Hiermee worden de producten en diensten van Qmusic beter afgestemd op jouw behoeften en interesses. Qmusic legt bij jouw account informatie over je interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. Kijk voor informatie onder Samengesteld profiel.


Ontvang je een nieuwsbrief van Qmusic?

Qmusic gebruikt met jouw toestemming jouw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Je kunt je hiervoor uitschrijven via de instellingen in je Q-memberaccount op Qmusic.nl.


Samengesteld profiel

De door jou actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. Qmusic gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:


Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van Qmusic hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Qmusic kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als je er van overtuigd bent dat Qmusic zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected] zodat deze informatie kan worden verwijderd.


Beveiliging gegevens

Qmusic maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op via de receptie (020 797 0 500) of via [email protected]


Gebruik van Cookies

De websites van Qmusic maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vind je in onze cookiepolicy.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kun je het formulier op de volgende pagina gebruiken: https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.

Als je een vraag of verzoek hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kun je een e-mail sturen naar [email protected]

Qmusic zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Qmusic de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt je namens Qmusic na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Qmusic de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media je namens Qmusic een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DPG Media en Qmusic niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media u vragen om je verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan [email protected] bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen. 


Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over jouw gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media via [email protected]


Wijzigingen

Qmusic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 6 juni 2018.


Vragen of klachten

Als je nog vragen of klachten heeft over ons privacybeleid kun je telefonisch contact opnemen met Qmusic (020 797 0 500) of een bericht sturen aan [email protected] Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.